Структура ліцею

Структура ліцею

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Миколаївський професійний ліцей» Львівської обласної ради носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється через колегіальні органи:

 • Батьківський комітет навчального закладу
 • Засідання школи молодих викладачів та майстрів виробничого навчання
 • Методичні комісії
 • Методичну раду
 • Наглядова рада
 • Педагогічну раду
 • Раду самоврядування здобувачів освіти

Служби супроводу навчального закладу:

Бібліотека

Головним завданням бібліотеки Ліцею є надання допомоги здобувачам освіти та педагогам у освітньому процесі; забезпечення учасникам навчального процесу доступу до інформації, знань, культурних цінностей шляхом використання бібліотечно-інформаційних ресурсів навчального закладу.

<>Психологічний супровід

Основним змістом діяльності практичного психолога в Ліцеї є надання допомоги здобувачам освіти та педагогам у вирішенні проблем і налагодженні міжособистісних стосунків з оточуючими, а також збереження психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу навчального закладу.

<a">Соціальний супровід

Діяльність соціального педагога в закладі освіти передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації здобувачів освіти, набуття соціальної компетентності, формування і ствердження кожного здобувача освіти як особистості, входження їх в активне громадське життя, об’єднання зусиль родини, навчального закладу, громадськості, для надання допомоги дитині.

Управлінські органи Миколаївського професійного ліцею Львівської обласної ради:

З метою оптимізації управління життєдіяльністю Миколаївського професійного ліцею створено органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників освітнього процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у Ліцеї вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.

До структури управлінських органів Миколаївського професійного ліцею належать:

 • органи колегіального управління(педагогічна рада, адміністративна рада, методична рада;
 • адміністрація ліцею(директор, заступник з навчально-виробничої діяльності, заступник з навчально-виховної роботи, методист, старший майстер, завідувач господарством);
 • органи громадського самоврядування(здобувачів освіти – рада самоврядування здобувачів освіти; педагогічних працівників – профспілка та методична рада; батьків – батьківський комітет).

У Миколаївському професійному ліцеї на основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей системи професійної (професійно-технічної) освіти розроблено Статут відповідно якого функціонує навчальний заклад.

Статут Миколаївського професійного ліцею  – це сукупність норм і правил життя педагогічного та колективів здобувачів освіти з урахуванням їх особливостей і перспектив розвитку. Він не повинен суперечити основним державним документам про діяльність ПТНЗ, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу (викладачів, майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти).

Педагогічна рада створюється для розгляду складних питань організації освітнього процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять: адміністрація ліцею, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі гуртожитку, технічні працівники. Очолює її директор Миколаївського професійного ліцею.

Роботу педагогічної ради планують у довільній формі на початку навчального року відповідно до потреб навчального закладу. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні комісії.

Адміністративну раду використовують для вирішення термінових питань, пов’язаних з організацією навчально-виробничого та виховного процесів (аналізу успішності здобувачів освіти, дисципліни в ліцеї, для організації навчальної, виробничої діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих педагогів в рамках вивчення передового педагогічного досвіду, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов’язковою для адміністрації, заступника з господарської роботи, коменданта гуртожитку. Періодичність проведення визначає директор.

Управлінська діяльність адміністрації навчального закладу:

Управління професійним ліцеєм від імені територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснюється Органом управління майном у встановленому ним порядку.

 Безпосереднє управління професійним ліцеєм здійснює директор професійного ліцею, який призначається на посаду у порядку, що встановлений Органом управління майном за погодженням управління освіти і науки Львівської обласної адміністрації згідно з законодавством, шляхом укладення з ним контракту.

Директор професійного ліцею:

 1. організовує діяльність професійного ліцею, вирішує питання фінансово-господарської діяльності професійного ліцею;
 2. діє без довіреності від імені професійного ліцею, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє заклад у всіх органах державної влади, установах, громадських організаціях, на підприємствах;
 3. у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності професійного ліцею;
 4. призначає на посаду та звільняє з посади працівників, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки;
 5. затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників професійного ліцею;
 6. погоджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру і штатну чисельність професійного ліцею;
 7. розпоряджається у межах своїх повноважень майном професійного ліцею, у тому числі його коштами (відчуження, списання та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за професійним ліцеєм на праві оперативного управління, здійснюються у порядку, що встановлений Органом управління майном);
 8. забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (навчальних планів);
 9. забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
 10. створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання здобувачів освіти, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
 11. видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти професійного ліцею та застосовує передбачені законодавством заходи впливу та стягнення;
 12. встановлює щорічну винагороду, матеріальну допомогу, премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам професійного ліцею за конкретні результати праці;
 13. забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти, праці;
 14. разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів освіти під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;
 15. на підставі наданих у встановленому порядку звернень осіб з особливими освітніми потребами, їхніх батьків або законних представників утворює у визначеному законодавством порядку інклюзивні групи для навчання осіб з особливими потребами;
 16. забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за професійним ліцеєм майна відповідно до законодавства.
 17. сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 18. сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 19. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;

Директор професійного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективу професійного ліцею.

Колегіальним контролюючим органом професійного ліцею, що здійснює контроль за його діяльністю, є Наглядова рада.

Наглядова рада діє на підставі законодавства України, Статуту професійного ліцею і Положення про Наглядову раду, затвердженого Органом управління майном.

Метою діяльності Наглядової ради професійного ліцею є створення умов щодо забезпечення реалізації статутних завдань та повноважень, контроль за діяльністю директора.

Наглядова рада здійснює свою діяльність в межах повноважень визначених Положенням про Наглядову раду та іншим законодавством України.

Персональний склад Наглядової ради затверджується у порядку, встановленому Органу управління майном.

Органи громадського самоврядування:

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв’язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування:

 • для здобувачів освіти – Рада самоврядування здобувачів освіти,
 • для педагогічних працівників – профспілковий комітет, методична рада,
 • для батьків – батьківський комітет.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійного ліцею є загальні збори колективу професійного ліцею, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу професійного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.

У Миколаївському професійному ліцеї можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

Контактна інформація

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Миколаївський професійний ліцей"

Адреса:

81600, Львівьска область, м.Миколаїв, в.Устияновича, 39

E-mail :

mykolaiv_PL@ukr.net

 

Телефони:

Директор (241) 51 132

Заступник директора з ВР (241) 51 083